Home

Térítési díj szabályzat

Térítési díj szabályzat. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról az alábbi szabályzatot teszi közzé: A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII 2. § (1) * A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt.-ben, e rendeletben, a fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban (a továbbiakban együtt: megállapodás) foglaltak szerint kell megfizetni

továbbá gondoskodik a Térítési Díj Szabályzat 3. sz. mellékletében részletesen ismertetett emelt szintű ellátásról (komfortszolgáltatásról). 4.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Ellátott a saját ruhaneműjét használja, úgy annak tisztántartásáról a Hozzátartozó gondoskodik. 5. TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Szent Márton Járóbeteg központ Pannonhalma egészségügyi intézményben történő térítési díjfizetés rendje a A jelen szabályzat kihirdetését követően valamennyi intézményi alkalmazott, illetve az intézménnyel egyéb jogviszony alapján szerződésben levő személy, aki a Térítési Díj Szabályzatban - továbbiakban Szabályzat - meghatározott, térítési díj ellenében végzend TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Ezen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább évente történik. 1. A szabályzat célj A térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe. Eseti térítési díj, valamint az előírt feltételeket meghaladó igények költségei 28. Amennyiben az ellátott az alapfeladatot meghaladóan, az otthon által szervezett többlet

A térítési díj vagy tandíj befizetésének ütemezése a tanuló kérelmére, egyéni elbírálás alapján módosítható. A térítési díj vagy tandíj befizetési ütemezésének módosításával kapcsolatban - az erre irányuló kérelemben foglaltak alapján - az iskola igazgatója dönt Térítési díj befizetésének rendje: A térítési díjat beiratkozáskor egy összegben, vagy két részletben - beiratkozáskor és az augusztusi befizetésekkel együtt - kell befizetni. Szeptember 06-ig a teljes évi térítési díjat be kell fizetni! Kedvezmény: Kérelem alapján az alábbi kedvezmények adhatóak Biztosítottaknak kiegészítő térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások az 1997. évi LXXXIII. Törvény és a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint A biztosított az Ebtv. 23/A.§-a alapján kiegészítő térítési díj mellett jogosult: 1. amennyiben állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolá Térítési Díj Szabályzat. Tűzvédelmi Szabályzat. Vezetékes és Rádiótelefonok Szabályzata. Selejtezési Szabályzat. Stratégiai Terv. Számlarend. Számviteli Politika. Közalkalmazotti Szabályzat. Munkavédelmi Szabályzat. Önköltség Számítási Szabályzat. Pénzkezelési Szabályzat. Reprezentációs Szabályzat A betegellátás térítési díjainak meghatározása a 2. pont szerinti jogszabályokra, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) teljesítmény szerinti finanszírozási rendszerére épül. A térítési díjakat a mellékletek tartalmazzák. A térítési díjakat évente egyszer felül kel

Térítési díj szabályza

Térítési díj és Tandíj-fizetési szabályzat 6 A megállapított térítési díjak illetve tandíjak tanszakonként értendők. A tanévre megállapított térítési díjat és a tandíjat tanítási félévenként - az első félévben legkésőbb október 31-ig, a második félévben legkésőbb március 31-ig - kell teljesíteni tÉrÍtÉsi dÍj szabÁlyzat a dokumentum azonosító száma: tÉrÍtÉsi dÍj szabÁlyzat a bÉkÉs megyei kÖzponti kÓrhÁzban tÉrÍtÉsi dÍj ellenÉben igÉnybe vehetŐ egÉszsÉgÜgyi És egyÉb szolgÁltatÁsok fizetÉsi rendjÉrŐl a pÉldÁny sorszÁma: a pÉldÁny tulajdonosa: a szabÁlyzat a bÉkÉs megyei kÖzponti kÓrhÁz tulajdon Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 52/2018. (V .29.) Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ térítési díj és szabályzata tandíj szabályzata 5. A térítési díj és a tandíj alapja 5. § (1) Az intézményben a tanévre fizetendó térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja az l

Térítési díj szabályzat a művészeti iskolában a 2021/22-es tanévre. A térítési díj szabályzat letöltés Az Esztergomi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata (2) A tandíj mértéke az e szabályzat a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a) heti hat tanórát meghaladó számú tanórai foglalkozás esetén a tanév elsó napján a 18 Térítési díj : járóbeteg ellátás esetén a (azonos ellátás OEP finanszírozás szerinti ) német pont 4,5 szerese. 5. A térítési díj megfizetésének és a megfizetés eljárásának rendje Sürgós ellátás esetén a térítési díj megfizetésére az ellátás befejezését követóen kerülhet sor Térítési díj szabályzat Készítette: Kovácsné Horváth Mária Intézményvezető Érvényes: 2016. április 01-tő

A szobák igénybevételének feltételei: szerződéskötés, szakorvosi engedély (többnyire a műtétet végző orvos), a térítési díj megfizetése a Térítési díj szabályzat alapján, előjegyzés egyeztetése. Részletes információ a VIP szobák felelőseinél érhetők el János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Térítési díj szabályzat 8 2. Tandíj, térítési meghatározása A tárgyév szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig az érvényes térítési díj és tandíj megállapítása az előző évi beszámoló alapján az egy gyermekre jutó folyó kiadás illetve.

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást ..

 1. .
 2. A Szigetcsépi Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj- és tandíjszabályzata a 2020/2021. tanévre. Térítési díj szabályzat Szigetcsépi AMI 2020-21 Letöltés
 3. Térítési díj Szabályzat 6 Hatályba lépés: 2020. szeptember 9. (4) Kiegészítő térítési díj fizetendő a következő esetekben, az Ebtv. rendelkezési szerint: a) az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatás
 4. A Szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj és a tandíj fizetésének módját és a szociális helyzetre tekintettel adható engedményeket. Általános rendelkezése

Szabályzatok - bonyhadkorhaz

Térítési és Juttatási Szabályzat - BME Egyetemi Hallgatói

5.3.4 Az elzetesen fizetendő ő díj összege megegyezik a várható térítési díj mértékével. A várható térítési díj mértékét az ellátás tervezett szakmai tartalmára és időtartamára vonatkozó, valamint az esetlegesen igénybe venni kívánt többlettartalomra, emelt szintre vonatkozó, a betegellátó egységtő A térítési díj- és tandíjfizetési szabályzat 1. sz. melléklete Az iskolánk díjfizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatásai (a leggyakrabban előforduló esetek) térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a a tanulói jogviszony megszűnése. A SZABÁLYZAT HATÁLYA----- 4 A SZABÁLYZAT FŐBB RENDELKEZÉSI TERÜLETEI 82. § (1)-(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá a je-len szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az egyetem vállalko-zási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságoktól kapott támogatásból. TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA 1-7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 82. § (1)-(2) bekezdése szerinti térítési díj, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott szolgáltatási díj, valamint az egyetem vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságoktól. 2 sz. melléklet TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT A nappali intézmény szolgáltatásának igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115. § (1) bekezdése és

Térítési díj szabályzat - erdirendelo

 1. hogy a szolgáltató a finanszírozási szerződés alapján nem számolhatja el a részleges térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatás részleges térítési díjjal fedezett részét. I. 2. 2. Teljes térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Jelen szabályzat 3. sz. mellékletének módosítását a 520/2013.
 2. Térítési díj fizetési szabályzat 2020/2021-es tanév. 22 év alatti (nappali tagozaton tanuló) az iskola dolgozóinak gyermekei esetében a térítési díj összege 1500 Ft/hó Amennyiben második tanszakon is tanul a gyermek 5000 Ft/hó a pluszban fizetendő tandíj összege
 3. 2018. évi Térítési díj szabályzat b) melléklete Hegymenet Klub Térségi Szociális Intézmény, Hatvan Intézményi térítési díj számítása 2018. Etekeztetés, hatvani telephelyen, elvitellel és helybenfogyasztással Összes támogatás (Ft) 85 254 400 46 773 974 132 028 374 F t/év fö nap Ft/fó/év Fajlagos támogatá
 4. A térítési díjak jelen szabályzat részét képező Díjszabásban kerülnek részletezésre. 1.5 A térítési díjszabásban azon vizsgálatok, beavatkozások díjait szerepeltetjük, melyek jellemzően előfordultak az elmúlt időszakban a térítési díj köteles ellátásnál. Az ott ne
 5. Térítési Szabályzat AZONOSÍTÓ: PAMOK-KONTR_O-SZ-03 4. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 4.1. Térítési díj fizetésére kötelezettek köre 4.1.1 Térítési díj fizetésére kötelezettek azok a biztosítottak, akik társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek , azonban az alábbi szolgáltatásokat kívánják igényb

A Fenntartó a művészeti térítési díj mértéké t évi 30.000 Ft/gyerek összegben állapítja meg, amely összeget az Intézmény számára kell átutalni, az első félévi díjat (azaz 15.000 Ft/gyerek) 2018. november 15-ig, míg a második félévi díjat (azaz 15.000 Ft/gyerek) 2019. április 15-ig betegbeutalás rendjének és a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások körének meghatározására a következő szabályzatot hozta meg. 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. Az OEP finanszírozás keretében elszámolható betegellátási szolgáltatások meghatározása 2

Dr. Romics László Érdi Rendelőintézet, Egészségügyi Intézet. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendelés megkezdése előtt minden esetben keressék fel a kartonozót és jelentkezzenek be a főbejáratnál függetlenül attól, hogy van előjegyzett időpontjuk térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1.§ A szabályzat célja, hogy az egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek figyelembe vételével, viszon

Térítési díj szabályzat . Az alábbi linkre kattintva letöltheti a kórház fenntartója által jóváhagyott térítési díj szabályzatunkat. Térítési díj szabályzat. Hozzászólások . Keresés. Keresés Keresés. Tájékozódás. Partnerek. További lehetőségek A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ térítési díj és tandíj szabályzata 7 (2) A tandíj mértéke az e szabályzat a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a) heti hat tanórát meghaladó számú tanórai foglalkozás esetén a tanév első napján a 18 a) önköltségi díj; b) térítési díj, ami magába foglalja: ba) a kollégiumi díj; bb) a szolgáltatási díj; bc) a különeljárási díj. Önköltségi díj (1) Az önköltségesképzésben részt vevő hallgató az Egyetem által nyújtott, a 8. §-ban meghatározott szolgáltatásokért önköltségi díjat fizet Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Térítési díj szabályzat 2017. 5/49 2.1.2. Járóbeteg-szakellátás keretén belül igénybe vehető ellátások A biztosított betegsége esetén, orvosi beutaló alapján térítésmentesen jogosult intézményün A személyi térítési díjat az intézmény igazgatója a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések számának, valamint anormatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Az intézményi térítési díj 50%-át kitevő kedvezményre jogosult tanulók

Térítési díj szabályzat a művészeti iskolában a 2021/22-es

Fizetős szolgáltatások - Markusovszk

Az átmeneti és tartós bentlakásos intézményekre vonatkozó általános szabályok (16. §) szintén változik, ez szintén a térítési díj számításának változásával áll összefüggésben, a szövegből törlésre kerül az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül szövegrész. Így ebben az esetben is a. Térítési díj szabályzat. Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata. 1 db dokumentum. Adatlapok. Email előjegyzéshez szükséges letölthető adatlapok. (Székesefehérvár, Mór). INTÉZETI TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Felső-Szabolcsi Kórház H-4600 Kisvárda, Árpád út 26. Tel.: (+36) 45-502-100, Fax: (+36) 45-415-252 MSZ 07-49 A SZABÁLYZAT A FELSŐ-SZABOLCSI KÓRHÁZ TULAJDONA MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDET 2021. évi Térítési díj szabályzat a.) melléklete Önköltségszámítás Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segító Központ Idósek otthona (demens) - Pécs 2021. április 01-tól hatályos 2021. évi terv (Ft) 35 540 970 9 270 218 3 140 324 1 614 345 736 271 96 929 479 905 67 696 6711 138 467 6 055 56 241 634 3 088 27

Lőgyakorlat a kadétoknak | Tomori Pál Katolikus GimnáziumFolyóiratok | PE GKZ Könyvtár (Pannon Egyetem GazdálkodásiTomori Pál életrajza | Tomori Pál Katolikus Gimnázium

Video: Térítési díj szabályzat - Tiszaújváro

Térítési díj, intézményi térítési díj (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében Ez a szabályzat az intézményvezetó általi aláírását követó napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévó ügyekre is alkalmazni kell. Debrecen, 2017. május 16. Stefán örgÿñ& Térítési díj szabályzat. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Fájl Térítési díj szabályzat. 2015-02-05; Fájlméret: 8.14 MB: Feltöltés dátuma: 2019-12-20: Letöltés: Álláslehetőségeink; Projektjeink; Ellátási terület; Közérdekű adatok tÉrÍtÉsi dÍj ellenÉben igÉnybe vehetŐ. egÉszsÉgÜgyi És egyÉb szolgÁltatÁsok szabÁlyzat . fÜggelÉkei . 1/a. sz függelék . tartozÁs elismerŐ nyilatkozat Az általános iskolai térítési díj megfizetésének speciális szabályai. 3. § A térítési díj megfizetésére kötelezett személy a díjat az előzetesen kiküldött elektronikus értesítés, vagy a személyesen átvett számla alapján átutalással, vagy készpénzben közvetlenül az önkormányzat bankszámlájára történő befizetéssel egyenlíti ki, az értesítésben. A szabályzat meghatározza a térítési díjak meghatározásával, engedélyezésével, számlázásával és behajtásával kapcsolatos feladatokat. Főigazgató: engedélyezi a térítéses ellátások nyújtását, valamint a térítési díj részletekben történ ő kiegyenlítését

Egyéb szolgáltatások esetében a térítési díj a szolgáltatás ténylegesen felmerülő költsége, amelyet az igény felmerülésekor kell pontosan kiszámolni. 8. A szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed a Veszprémi Szakképzési Centrum intézményeire, tanulóira, illetve a szolgáltatást igénybe vevőkre A térítési díj vagy tandíj befizetésének ütemezése a tanuló kérelmére, egyéni elbírálás alapján módosítható. A térítési díj vagy tandíj befizetési ütemezésének módosításával kapcsolatban - az erre irányuló kérelemben foglaltak alapján - az iskola igazgatója dönt. Hatályba léptető rendelkezése A Betegfelvételi irodán a Térítési Szabályzat alapján költségkalkulációt készítenek, melyet a beteggel ismertetnek. A beutaló köteles munkahelyeken, a beutalóval nem rendelkezó betegek esetén a Térítési Szabályzatban megtalálható emelt összegü térítési díj kerül felszámolására. Kiadás: 14 Dátum: 2020.03.23

Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskol

A szabályzat célja A térítési díj ellenében igénybe vehet ő egészségügyi és egyéb szolgáltatások térítési díjának szabályzata (továbbiakban Szabályzat) meghatározza az Intézmény dolgozói számára a térítésköteles ellátások megkezdésekor a beteg, illetve hozzátartozója irányában tanúsítandó. Önnek lehetősége van a Személyi Jövedelem Adó (SZJA) 1%-ának felajánlására. Kérjük támogassa kórházunk céljait azzal, hogy ezt az 1%-ot alapítványunknak adományozza térítési díj számításának alapja az ellátás során végzett tevékenységek (vizsgálatok, beavatkozások, WHO) össz-pontértéke. 4.2. Nem az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehet ő, ezért a biztosított számára is csak térítési díj ellenében nyújtható egészségügyi szolgáltatások többek között a

• Szervezeti és Működési Szabályzat • Szakmai Program mellékletekkel (megállapodás szolgáltatásonként, térítési díj dokumentációja) • Házirend (szociális intézmény esetében) • Korlátozó intézkedés eljárásrendje (1/2000. (I. 7.) SzCsM 101/A Szabályzataink. Alapító okirat. Szervezeti és működési szabályzat. Archív A közérdekű adatok megismerésének és. nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat. Az egészségügyi és azokhoz kapcsolódó egyéb. szolgáltatások térítési díj szabályzata. Alapító okirat. Szervezeti és működési szabályzat A térítési díj szabályzat megtalálható a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodáján, valamint az intézmények gazdasági irodájában. A térítési díj következó évi változásáról a tanulókat tájékoztatni kell minden tanév május 31. napjáig. Budapest, 2018. május 10. rá r v szágos irodai gat Szabályzat a Piarista Rend Magyar Tartományának fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények térítési díj vagy tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatásairól A szabályzatot elfogadom, alkalmazását 2017. április 1-től elrendelem. A szabályzatot első alkalomma

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes ..

 1. A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában lehetőség van részletfizetés kérésére, illetve különös méltánylást érdemlő esetben a fizetendő térítési díj részleges vag
 2. Az aktuális térítési díj szabályzat megtekintéséhez kattintson a következő hivatkozásra: Térítési díj szabályzat megtekintése. Gyengénlátók részére. Kiemelt hírek, információk. Előjegyzési időpont kérése, folyamatosan aktualizált rendelési idők, a szakrendelések elérhetőségei.
 3. 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre 4. Térítési díj ellenében igénybe vehet ő szolgáltatások 5. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehet ő szolgáltatások 6. Nem magyar állampolgárságú gyermekek, tanulók részvétele a köznevelésbe
 4. Térítési díj szabályzat. Művészeti térítési díj szabályozása 2020/2021. Végzettségek. NOKS Helyi értékelési szabályzat. A beiratkozással kapcsolatos dokumentumok: Tájékoztató a tanköteles gyermekek beiratkozásáról - 2021. A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos dokumentumok
 5. Térítési díj szabályzat mellékletei. 1 fájl(ok) 8.21 MB. Letöltés. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1 fájl(ok) 79.61 MB. Letöltés. Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei. 1 fájl(ok) 12.42 MB. Letöltés. Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klínikai vizsgálatáról
 6. 1 A kérelmező által fizetendő ügykezelési- térítési díj mértékét a hatályos térítési díj szabályzat tartalmazza. A Kérelmező személyes adatait - kérelme teljesítése céljából - a Szent Lázár Megyei Kórház az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelet (GDPR) 7. cikk alapján is kezeli, feldolgozza. 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56

Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díj Szabályzat

TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT . 2015. május 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 . OM azonosító: 20173 Térítési és Juttatási Szabályzatát (a továbbiakban: szabályzat) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény, a katonai é Térítési szabályzat. Az alábbi linken tájékoztatási jelleggel letölthető intézményünk térítési szabályzata. Az abban foglaltak azonban az érvényes előírások, rendelkezések függvényében folyamatosan változhatnak, ezért az interneten elérhető változat csak a publikálás időpontjában tekinthető hivatalos, érvényes dokumentumnak 1. § A Szabályzat hatálya Térítési díj: a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatások igénybevétele esetén magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzési formában részt vevő hallgató által fizetett ellenérték. 3 besorolásától függően a jelen szabályzat 5/c számú melléklete szerinti kollégiumi térítési díj, valamint a további díjak határidőre történő beszedését. A díj megállapításánál a HTJSZ 6. számú melléklete szerint kell eljárni

(2) A térítési díj összegét e szabályzat mellett az előző évi tényadatok és létszámadatok figyelembevételével az SZTE Gazdasági Igazgatóságának Költségvetési és Kontrolling Irodájának javaslata alapján az Intézmény állapítja meg. 4. § Kedvezmények a térítési díjfizetési kötelezettség teljesítéséné Nyilatkozat térítési díj megfizetéséről (1) Nyilatkozat térítési díj megfizetéséről (2) Adatvédelmi nyilatkozat (adatkezelés) Szükséges iratok fénymásolata Intézményünk teljes adatvédelmi és adatkezelési szabályzata, ide kattintva elérhet

A Térítési díj szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem térített egészségügyi ellátások illetve egyéb egészségügyi szolgáltatások térítési díjainak szabályozása. 2. A szabályzat alkalmazási terület A támogatott hallgatók által térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások.81 (térítési és juttatási szabályzat),.. Nftv. 104. § (1) E törvény rendelkezéseit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre és az által térítési díj és tandíj megállapításával, fizetésének módjával, a tanulmányi eredményre és a szociális A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed valamennyi intézmény szolgáltatásaiért fizetendő - az 1. mellékletben megadott szempontok figyelembevétele alapján számított - térítési és tandíj.

Térítési díj szabályzat 2. sz. melléklet A térítési díj ellenében igénybe vehetó egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997 (MI. 23.) Korm. rendelet 2. (8) bekezdése alapján a kötelezó egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a rendele jelen Térítési Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. A menedékesek (akik magyar biztosítással nem rendelkeznek) ellátásának során a 25/1998 (Il. 18.) Korm. rendelet szerinti szabályok kell eljámi. Az eljárás szabályait jelen Térítési Szabályzat 9. számú melléklete tartalmazza térítési díj fizetésének mértékét, módját és az adható kedvezményeket. 2. A szabályzat jogi háttere Ø a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Ø az illetékekről rendelkező 1990. évi XCIII. törvény Ø a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. r

Étkeztetési térítési díj fizetésének módjai, szabályai

 1. Térítési díj szabályzat elfogadásáról 1. előterjesztés száma: 267/2018 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: − 1. melléklet - határozati javasla
 2. A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy részletesen meghatározza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában múködó köznevelési intézményekben a térítési díj és a tandíj fizetésének módját, a tanulmányi eredményre és a szociális helyzetre tekintettel adható engedményeket
 3. Teljes térítési díjat köteles fizetni az a magyar és külföldi állampolgár, akinek nincs Magyarországon érvényes biztosítása és jogszabály ez alól nem mentesíti. Az intézetben érvényes térítési díjakat a Térítési díj szabályzat (itt legyen egy link ami a térítési díjszabályzat pdf -re visz át) tartalmazza.
 4. A Térítési Díj Szabályzat (továbbiakban Szabályzat) célja, hogy az étkezés térítési díja, az étkezési támogatás mértéke, a kedvezmények rendszere, az étkezés megrendelése, befizetése, a megrendel

2019. évi beszámoló Általános közzétételi lista Gazdálkodás adatai Térítési díj szabályzat Alapító okirat Kommunikációs Szabályzat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat SZMSZ Házirend. Elérhetőség: Cím: 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 56. Telefon: +36 48 514 800 Képzési hozzájárulási - térítési díj kedvezmény. Térítési díjmentesség 10% - 65%. 100% az a tanuló, akinek a szociális helyzete alapján megalapozott az igénylés. zeneiskolai tanulmányi átlaga 4 (azaz négy) egész felett vol

TÉRÍTÉSI- és TANDÍJ SZABÁLYZAT a 2020/2021

A térítési díjat két részletben, félévente lehet befizetni átutalással vagy csekken. A díj összegéről a Kréta rendszerben tájékozódhat a szülő. A befizetés határideje az első félévben legkésőbb október 15-ig, a második félévben március 15-ig. Térítési díj szabályzat (művészeti Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Adatvédelmi tájékoztató. A www.fmkorhaz.hu weboldal felhasználója az oldal böngészésével hozzájárul ahhoz, hogy a böngészője segítségével a saját eszközén a honlap üzemeltetője információs fájlt, ún. cookie-t vagy süti-t használ, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő. A térítési díj szabályzatot az eü. szolgáltatás helyén mindenki számára hozzáférhet módon közzé kell tenni. A szabályzat 2007. május 1-én lép hatályba, ezzel egyidben az összes ezirányú korább

Megújult honlappal kezdi meg az új félévet a Gedói – Gedói

A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 2020.05.01 2017.04.28 2016.03.31 2015.05.28 2015.05.28 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 Tisztelt Szülők! A művészeti alapoktatás térítési díjai megállapításra kerültek! Kérem, hogy a megállapított díjat az alábbi két időpont közül választva befizetni szíveskedjenek. Befizetés a nagy iskola gazdasági irodájában (kizárólag kp. lehetséges). A térítési díj összegére vonatkozó információk a művészetis tanároknál elérhető Kossuth u. 79. (Hetényegyháza), Dr. Vágó Orsolya, 472-926. Ahogy majdnem minden honlappal rendelkező szervezet, az ESZII is használ sütiket a weboldalain

Erasmus Napok (október 12-13) - BGSZC Szent IstvánSzállás képgaléria | Debreceni Intézményműködtető KözpontPsychArt24 „festőmaraton” - BGSZC Szent István TechnikumPogány | Dokumentumok